HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------***-------

Số: 150/2018/QĐ-HTĐGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

Hà Nội, ngày 1 tháng 8 snăm 2018

         

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2022.

---------------------------

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

          - Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ-BNV ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam.

          - Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ .

          - Căn cứ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III (2018-2022) của Hội Thẩm định giá Việt Nam ngày 26/5/2018 và kết quả bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch của  Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam;

          - Căn cứ kết quả họp thảo luận nhất trí của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam ngày 27/7/2018:

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1: Phân công nhiệm vụ của thành viên Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2022:

          1. Ông Nguyễn Tiến Thỏa: Chủ tịch Hội - Ủy viên Ban Thường vụ.

          - Phụ trách chung hoạt động của Hội, của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội.

          - Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm chính về: Công tác tổ chức; cán bộ, đào tạo; thông tin tuyên truyền; hợp tác quốc tế; tham mưu, góp ý, phản biện xã hội.

          - Ký các quyết định, các văn bản về công tác tổ chức, cán bộ, các hoạt động của Hội, gồm: Thành lập, giải thể các đơn vị thuộc Hội theo quy định của Điều lệ Hội; bổ nhiệm, miễn hoặc bãi nhiệm các chức danh lãnh đạo các tổ chức thuộc Hội do Hội thành lập theo quy định của pháp luật; Các chế độ chính sách cho cán bộ, nhân viên Văn phòng Hội; Các báo cáo, chương trình công tác, các công văn do Hội phát hành theo quy định.

          2. Ông Tô Công Thành: Phó Chủ tịch - Ủy viên Ban Thường vụ.

          - Phụ trách chính về lĩnh vực công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế chung của Hội; Công tác đào tạo, công tác Hội, phát triển hội viên ở khu vực TP Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố ở miền Đông và miền Tây Nam Bộ.

          - Chủ trì, liên kết, phối hợp với các thành viên Ban Chấp hành, các tổ chức do Hội thành lập, các hội viên ở khu vực TP Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố ở miền Đông và miền Tây Nam Bộ để tổ chức triển khai các hoạt động của Hội theo kế hoạch, chương trình công tác của Hội, hội phí và theo yêu cầu của Chủ tịch Hội.

          - Thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ theo quy định của Điều lệ Hội; tham gia hoạt động trong các tổ chức thuộc Hội theo sự phân công của Chủ tịch Hội

          - Phụ trách Văn phòng Hội tại TP Hồ Chí Minh, thực hiện báo cáo kế hoạch công tác, kết quả công tác với Chủ tịch Hội và Ban Thường vụ Hội.

          3. Ông Nguyễn Quang Hùng: Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Kiểm tra của Hội - Ủy viên Ban Thường vụ.

          - Phụ trách chính về lĩnh vực công tác kiểm tra chung của Hội: tổ chức công tác kiểm tra và xử lý các vi phạm theo Quy chế kiểm tra của Hội và theo quy định của Điều lệ Hội. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành Hội xem xét xử lý.

          - Tiếp nhận, tổ chức xem xét, xác minh các kiến nghị, đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến các hội viên; báo cáo Ban Thường vụ để cùng thực hiện hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật.

          - Nắm tình hình hoạt động, các kiến nghị đề xuất của các hội viên với Hội và cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động của Hội và lĩnh vực thẩm định giá báo cáo Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành xử lý.

          - Tổ chức triển khai các hoạt động của Hội theo kế hoạch, chương trình công tác của Hội, hội phí và theo yêu cầu của Chủ tịch Hội tại đơn vị mình và các tổ chức, cá nhân là hội viên của Hội tại các địa bàn: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

          - Thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ theo quy định của Điều lệ Hội.

          4. Ông Nguyễn Văn Truyền: Phó Chủ tịch Hội - Ủy viên Ban Thường vụ.

          - Chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện nhiệm vụ “cầu nối” giữa Hội với Cục Quản lý giá, các đơn vị liên quan đến Hội và ngược lại về các hoạt động của Hội.

          - Liên kết phối hợp các hoạt động của Hội với cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của Luật Giá và các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Giá.

          - Thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ theo quy định của Điều lệ Hội.

          - Vận động các tổ chức, cá nhân gia nhập Hội.

          5. Bà Dương Thị Mỹ Lạng: Phó Chủ tịch Hội - Ủy viên Ban Thường vụ Hội.

          - Chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội đối với các hội viên (tổ chức, cá nhân ở Đà Nẵng và các tỉnh thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên).

          - Chủ trì, liên kết, phối hợp với các thành viên Ban Chấp hành, các tổ chức do Hội thành lập, các hội viên ở khu vực Đà Nẵng và các tỉnh thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên để tổ chức triển khai các hoạt động của Hội theo kế hoạch, chương trình công tác của Hội, hội phí và theo yêu cầu của Chủ tịch Hội. Báo cáo kết quả công tác với Chủ tịch Hội và Ban Thường vụ Hội.

          - Nắm tình hình hoạt động, các kiến nghị, đề xuất của các hội viên với Hội và cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động của Hội và lĩnh vực thẩm định giá báo cáo Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành xử lý.

          - Vận động các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn phụ trách gia nhập Hội.

          - Thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ Hội theo quy định của Điều lệ Hội. Tham gia hoạt động trong các tổ chức thuộc Hội theo sự phân công của Chủ tịch Hội

          - Phụ trách Văn phòng Hội thuộc khu vực miền Trung (khi Hội có quyết định thành lập Văn phòng).

          6. Bà Nguyễn Thị Hiền: Ủy viên Ban Chấp hành

          - Chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội đối với các hội viên (tổ chức, cá nhân) ở TP Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình theo chương trình, kế hoạch công tác của Hội; công tác hội phí và theo yêu cầu của Chủ tịch Hội.

          - Nắm tình hình hoạt động, các kiến nghị, đề xuất của hội viên với Hội và cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động của Hội và lĩnh vực thẩm định giá báo cáo Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành xử lý.

          - Vận động các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn phụ trách gia nhập Hội.

          7. Ông Nguyễn Huy Cường: Ủy viên Ban Chấp hành.

          - Chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội đối với các hội viên (tổ chức, cá nhân) ở địa bàn Quảng Ninh theo chương trình, kế hoạch công tác của Hội và yêu cầu của Chủ tịch Hội; đôn đốc công tác hội phí.

          - Nắm tình hình hoạt động, các kiến nghị, đề xuất của hội viên với Hội và cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động của Hội và lĩnh vực thẩm định giá báo cáo Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành xử lý.

          - Vận động các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn phụ trách gia nhập Hội.

          8. Ông Đinh Quang Vũ: Ủy viên Ban Chấp hành

          - Chịu trách nhiệm chủ trì liên kết, phối hợp với các thành viên Ban Chấp hành, các tổ chức do Hội thành lập, triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội đối với hội viên ở các tỉnh: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn theo chương trình, kế hoạch công tác của Hội và theo yêu cầu của Chủ tịch Hội; đôn đốc công tác hội phí.

          - Nắm tình hình hoạt động, các kiến nghị, đề xuất của hội viên với Hội và cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động của Hội và lĩnh vực thẩm định giá báo cáo Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành xử lý.

          - Tham gia hoạt động trong các tổ chức thuộc Hội theo sự phân công của Chủ tịch Hội

          - Vận động các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn phụ trách gia nhập Hội.

          9. Ông Nguyễn Minh Hải: Ủy viên Ban Chấp hành

          - Chịu trách nhiệm chính chủ trì liên kết, phối hợp với các thành viên Ban Chấp hành, các hội viên (tổ chức, cá nhân) hoạt động trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán tổ chức triển khai các hoạt động theo chương trình, kế hoạch công tác của Hội và lĩnh vực thẩm định giá, theo yêu cầu của Chủ tịch Hội; đôn đốc thực hiện công tác hội phí.

          - Nắm tình hình hoạt động, các kiến nghị, đề xuất của hội viên với Hội và cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động của Hội và lĩnh vực thẩm định giá báo cáo Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành xử lý.

          - Vận động các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực và địa bàn lĩnh vực phụ trách gia nhập Hội.

          10. Ông Nguyễn Ngọc Vinh: Ủy viên Ban Chấp hành

          - Phụ trách chính về lĩnh vực công tác nghiên cứu khoa học, các chương trình, dự án; các kế hoạch dạy nghề, truyền nghề; các dịch vụ liên quan đến khoa học, đào tạo của Hội về lĩnh vực thẩm định giá.

          - Phối hợp với Phó Chủ tịch Hội phụ trách Văn phòng Hội tại TP Hồ Chí Minh để triển khai chương trình, kế hoạch công tác của Hội.

          - Đề xuất với Ban Chấp hành các khuyến nghị, giải pháp triển khai thực hiện lĩnh vực được phân công. Tham gia hoạt động trong các tổ chức thuộc Hội theo sự phân công của Chủ tịch Hội.

          - Vận động các tổ chức, cá nhân gia nhập Hội

          11. Ông Nguyễn Thế Phượng: Ủy viên Ban Chấp hành

          - Chịu trách nhiệm phối hợp với Phó Chủ tịch phụ trách Văn phòng Hội tại T.P Hồ Chí Minh; liên kết, phối hợp với các thành viên Ban Chấp hành, các tổ chức do Hội thành lập, các hội viên (tổ chức, cá nhân) ở khu vực TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, Miền Tây Nam Bộ, triển khai các hoạt động của Hội theo kế hoạch

          - Phối hợp với Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, triển khai công tác nghiên cứu khoa học của Hội. Tham gia hoạt động trong các tổ chức thuộc Hội theo sự phân công của Chủ tịch Hội.

          - Chủ trì tham gia ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật về thẩm định giá, các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

          - Vận động các tổ chức cá nhân gia nhập Hội

          12. Ông Nguyễn Văn Trung: Ủy viên Ban Chấp hành

          - Chịu trách nhiệm phối hợp với Phó Chủ tịch phụ trách Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh, các Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách công tác “phản biện chính sách” để cùng  tổ chức thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phản biện chính sách; trao đổi và cung cấp thông tin về khoa học, dịch vụ trong lĩnh vực thẩm định giá. Tham gia hoạt động trong các tổ chức thuộc Hội theo sự phân công của Chủ tịch Hội.

          - Nắm tình hình hoạt động, các kiến nghị, đề xuất của Hội viên với Hội và cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động của Hội và lĩnh vực thẩm định giá báo cáo Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành xử lý.

          - Vận động các tổ chức, cá nhân gia nhập Hội.

          13. Ông Hồ Đắc Hiếu: Ủy viên Ban Chấp hành

          - Chịu trách nhiệm chính trong việc tổng hợp các vướng mắc trong thực tiễn hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá, trong việc chấp hành pháp luật về thẩm định giá của các hội viên; Liên kết, phối hợp với các thành viên Ban Chấp hành tại khu vực TP Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ báo cáo Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành xử lý. Tham gia hoạt động trong các tổ chức thuộc Hội theo phân công của Chủ tịch Hội.

          - Nắm tình hình hoạt động, các kiến nghị, đề xuất của hội viên với Hội và cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động của Hội và lĩnh vực thẩm định giá báo cáo Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành xử lý.

          - Vận động các tổ chức, cá nhân gia nhập Hội; đôn đốc thực hiện công tác hội phí.

          14. Ông Vũ Xuân Biển: Ủy viên Ban Chấp hành

          - Chịu trách nhiệm phối hợp với Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách hoạt động của hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán tổ chức triển khai các hoạt động theo chương trình, kế hoạch công tác của Hội và lĩnh vực thẩm định giá; theo yêu cầu của Chủ tịch Hội.

          - Nắm tình hình hoạt động, các kiến nghị, đề xuất của hội viên với Hội và cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động của Hội và lĩnh vực thẩm định giá báo cáo Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành xử lý.

          - Vận động các tổ chức, cá nhân gia nhập Hội, đôn đốc hội viên thực hiện công tác hội phí.

          15. Bà Tô Thị Tươi: Ủy viên Ban Chấp hành

          - Giúp Chủ tịch điều hành hoạt động của Văn phòng Trung ương Hội. Theo Quy chế được Chủ tịch hội phê duyệt.

          - Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, hội thảo, hội nghị… sau khi được Ban Thường vụ hoặc Chủ tịch Hội phê duyệt. Tham gia hoạt động trong các tổ chức thuộc Hội theo sự phân công của Chủ tịch Hội.

          - Nắm tình hình hoạt động, các kiến nghị, đề xuất của các hội viên với Hội và cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động của Hội và lĩnh vực thẩm định giá báo cáo Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành xử lý.

          Điều 2: Quyết định này thi hành từ ngày ký

          Điều 3: Các thành viên Ban Chấp hành Hội, Lãnh đạo các tổ chức do Hội thành lập theo quy định của pháp luật và các hội viên thuộc Hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Cục Quản lý giá (BTC)

- Đăng Website

- Lưu VP

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

06 du thao phan cong nhiem vu BCH.pdf

Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: