QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học Thẩm định giá thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

----------------------

BAN CHẤP HÀNH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

- Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ-BNV ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

- Căn cứ Quyết định của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam số 150/2018/QĐ-HTĐGVN ngày 1/8/2018 về việc phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2022;

- Căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam tại kỳ họp I – 2018, nhiệm kỳ 2018-2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học Thẩm định giá thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam, gồm các thành viên có tên sau:

1. PGS.Ts. Nguyễn Ngọc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Hội, Trưởng Ban

2. Ts. Tô Công Thành – Phó Chủ tịch Hội, kiêm phụ trách Văn phòng phía Nam tại TP Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban.

3. Ths. Nguyễn Thế Phượng - Ủy viên Ban Chấp hành Hội, Phó trưởng Ban thường trực.

4. Ths. Hồ Đắc Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành Hội, Ủy viên

5. CN. Nguyễn Văn Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Hội, Ủy viên

6. Ths. Nguyễn Ngọc Châu – Tổng giám đốc Công ty Thẩm định giá Exima, Ủy viên.

Điều 2: Ban Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học Thẩm định giá có nhiệm vụ:

1. Tổ chức nghiên cứu, triển khai công tác nghiên cứu khoa học của Hội. Nghiên cứu, cập nhật Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế để đề xuất với Bộ Tài chính ban hành hoặc bổ sung, sửa đổi Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam cho phù hợp với tình hình thực tế Việt Nam và thông lệ quốc tế.

2. Nghiên cứu, phát hiện những nội dung chưa phù hợp, có mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống các quy định về thẩm định giá của các Bộ, các Ngành với hệ thống các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, hệ thống Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam kiến nghị biện pháp xử lý phù hợp.

3. Đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án, tư vấn, phản biện và giám định xã hội có liên quan đến hoạt động của Hội theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; các kế hoạch phổ biến huấn luyện, chuyển giao kiến thức, kinh nghiệm thẩm định giá và các dịch vụ liên quan đến khoa học, đào tạo về thẩm định giá của Hội Thẩm định giá Việt Nam cho các hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam, các thẩm định viên về giá và các đối tượng khác chưa phải là hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam có quan tâm.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4: Các Ông/Bà có tên quy định tại Điều 1 và Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3

- Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính)

- Các thành viên Ban Chấp hành Hội

- Đăng Website

- Lưu VP

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Tiến Thỏa

QD Ban nghien cuu chuyen giao khoa hoc.pdf

Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: