HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------***-------

Số: 33/2019/QĐ-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2019

 

 

 

 
 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn trực thuộc

Hội Thẩm định giá Việt Nam

----------------------

BAN CHẤP HÀNH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

     - Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ-BNV ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

              - Căn cứ khoản 3, Điều 3 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;  

              - Căn cứ Tờ trình ngày 30/10/ 2018 và Tờ trình ngày 1/3/2019 của Câu lạc bộ Thẩm định giá tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn trực thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam;

              - Theo đề nghị của Văn phòng Hội TĐGVN.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

         Điều 1: Thành lập Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn trực thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam, và công nhận Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ lâm thời Nhiệm kỳ 2019-2021 (có danh sách kèm theo)

          Điều 2: Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn có trách nhiệm hoạt động theo Điều lệ của Câu lạc bộ và Điều lệ của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

          Điều 4: Các Ông/Bà có tên quy định tại Điều 1 và Tổng Thư ký, Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  

          Nơi nhận :

          - Như Điều 3

          - Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) (để biết)

          - Các thành viên Ban Chấp hành Hội

          - Đăng Website

          - Lưu VP

           

 

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

danh sach Cau lac bo.docx

Tin liên quan