Tên văn bảnSốNgày ban hành
Luật Giá 2012 11/2012/QH1320/06/2012
Luật Đất đai 2013 Số: 45/2013/QH1329/11/2013
Luật Đầu tư 2020 Số: 61/2020/QH1417/06/2020
Bộ Luật Dân sự 2015 số 91/2015/QH1324/11/2015
Luật Doanh nghiệp 2020 Luật số 59/2020/QH1417/06/2020