Tên văn bảnSốNgày ban hành
THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá Số: 60/2021/TT-BTC21/07/2021
Thông tư số 122/2017/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 Thẩm định giá trị doanh nghiệp Thông tư số 122/2017/TT-BTC15/11/2017
THÔNG TƯ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá 38/2014/TT-BTC28/04/2014
Thông tư: Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá Số: 38/2014-TT-BTC06/05/2014
THÔNG T204/2014/TT-BTC Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá Thông tư 204/2014/TT-BTC23/12/2014
Thông tư 36 Quy định chi tiết Phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất Thông tư 36/2014/TT-BTC30/06/2014
Thông tư 142/2015/TT-BTC ngày 4/9/2015 của Bộ Tài chính Quy định về Cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá Thông tư 142/2015/TT-BTC04/09/2015
Thông tư 323/2016/TT-BTC Quy định kiểm tra giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá Thông tư 323/2016/TT-BTC16/12/2016
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá Số: 56/2014/TT-BTC08/06/2014
Thông tư số 11/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung, một số điều của Thông tư 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 Thông tư số 11/2019/TT-BTC13/03/2019
Thông tư 28/2021/TT-BTC ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12 - thẩm định giá doanh nghiệp Thông 28/2021/TT-BTC29/04/2021
Thông tư 56/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá Số: 56/2014/TT-BTC18/06/2014
Thông tư số: 46/2014/TT-BTC Quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá Số: 46/2014/TT-BTC20/05/2014
THÔNG TƯ Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 Số: 31/2014/TT-BTC28/04/2014
Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt Số:88/2012/TT-BTC28/05/2012
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng Số 65/2008/TTLT-BNN-BTC26/05/2008
Thông tư ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá Số 30/2013/TT-BYT04/10/2013